what-is-marketing-01

INTRODUCTION TO MARKETING

Tài liệu về marketing bằng Tiếng Anh thực sự rất hữu ích cho những người làm Marketing và cần được cập nhật liên tục. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn làm marketing, mặc dù đã được học trong trường nhưng lại thật sự chưa quan tâm đến phần này. Trong list bài Tiếng Anh chuyên ngành, chúng ta sẽ cùng nhau học tập và thảo luận về những kiến thức cơ bản không thể bỏ qua này nhé

WHAT IS MARKETING?

Vietnamese below*****************

The term marketing has changed and evolved over a period of time and today marketing is based around providing continual benefits to the customers.

The Chartered Institute of Marketing defines marketing as : “The management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitability”

In other words, Marketing is management responsibility and should not be solely left to junior members of staff. Marketing requires coordination, planning, implementation of campaigns and competent managers with the appropriate skills to ensure success.

marketing-co-ban

Marketing objectives, goals and targets have to be monitored and met while competitor strategies have to be analyzed, anticipated and exceeded. Through effective use of market and marketing research an organisation should be able to analyze the needs and wants of the customers and try to deliver benefits that will enhance or add to the customers, lifestyle, while at the same time ensuring that the satisfaction of these needs results in a healthy turnover for the organisation.

Philip Kotler defines marketing as “Satisfying needs and wants through an exchange process” Within this exchange transaction customers will only exchange what they value (money) if they feel that their need are being fully satisfied. Clearly, the greater the benefits provided, the higher transactional value an organisation can charge.

THE MARKETING CONCEPT

The concept of marketing has undergone changes over time. Whilst in today’s business world, the customer is at the forefront, not all businesses in the past followed this concept. Their thinking, orientation or ideology put other factors than the customer first. Below are a number of marketing orientation concepts.

Production Orientation:

The focus of the business is not the needs of the customer, but of reducing costs by mass production. By reaching economies of scale the business will maximize profits by reducing costs.

Product Orientation:

The company  believes that they have a superior product, based on quality and features and because of this they feel their customers will it also.

Sale Orientation:

The focus here to make the product and then try to sell it to the target market. However, the problem could be that customers do not like what is being sold to them.

Market Orientation:

Puts the customer at the heart of the business. The organization tries to understand the needs of the customers by using appropriate research methods. Appropriate processes are developed to make sure information from customers is fed back into the heart of the organisation. In essence all activities in the organisation are based around the customer. The customer is truly the king.

In today’s competitive world putting the customer at the heart of the operation is strategically important. Whilst some organizations in certain industries may follow anything other than the market orientation concept have a greater chance of being successful.

BUSINESS OBJECTIVES

All business need to set objectives for themselves or for the products or services they are lauching. Setting objectives is important as it focuses the company on specific aims over a period of time and can motivate staff to meet the objectives set. A simple acronym used to set objectives is call SMART objectives. SMART stands for:

 1. Specific – Objectives should specify what they want to achieve
 2. Merasureable – you should be able to measure whether you are meeting the objectives or not
 3. Attainable – are the objectives you set achievable or attainable?
 4. Realistic – Can you realistically achieve the objectives with the resources (manpower, money, machines, materials) you have?
 5. Time – When do you want to achieve the set objectives?

There are a number of business objectives which an organisation can set:

Market share objectives: Objectives can be set to achieve a certain level of market share within a specified time

To increase profit: An objective maybe to increase sale 10% from 2017 –  2018

To survive: the hard times the business is currently i

To grow: The business may set an objective to grow by 15% year on year for the next five years

To increase brand awareness over a specified period of time

*Dịch sang Tiếng Việt

MARKETING LÀ GÌ?

Thuật ngữ Marketing thay đổi và cải tiến theo thời gian và hiện nay Marketing xác định xoay quanh việc cung cấp liên tục những lợi ích cho khách hàng.

what-is-marketing-01

Học viện tiếp thị Chartered định nghĩa Marketing là “Sự quản lý quá trình chịu trách nhiệm cho việc xác định, dự đoán và thỏa mãn các nhu cầu lợi ích của khách hàng”. Nói cách khác, Marketing là sự quản lý có trách nhiệm và không nên chỉ dành cho các thành viên nhân viên cấp dưới. Marketing đòi hỏi sự phối hợp, lập kế hoạch, thực hiện các chiến dịch và người quản lý có năng lực với các kỹ năng thích hợp để đảm bảo chiến dịch thành công.

Những mục tiêu, mục đích, chỉ tiêu của Marketing phải được giám sát và đáp ứng trong lúc chiến lược của đối thủ cạnh tranh được tổ chức phân tích, đánh giá và có thể vượt qua được. Thông qua việc sử dụng hiệu quả của việc nghiên cứu thị trường và tiếp thị, một tổ chức nên phân tích nhu cầu và mong muốn của khách hàng và cố gắng truyền tải lợi ích khách hàng, những lợi ích sẽ được tăng cường hoặc đem thêm cho khách hàng trong cùng một thời điểm đảm bảo rằng sự thỏa mãn những nhu cầu của họ mang đến những doanh thu bền vững cho tổ chức.

Philip Kotler định nghĩa Marketing là “sự thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn thông qua quá trình trao đổi”. Trong giao dịch trao đổi khách hàng sẽ chỉ trao đổi thứ mà họ thấy chúng giá trị khi họ cảm thấy nhu cầu của họ được thỏa mãn đầy đủ. Rõ ràng, lợi ích cung cấp càng lớn, giá trị giao dịch sẽ cao hơn để một tổ chức có thể thương lượng.

NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ MARKETING

Những quan điểm về Marketing đã trải qua những sự thay đổi theo thời gian. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, khách hàng luôn được coi là trung tâm của những hoạt động kinh doanh, nhưng không phải trước đây các hoạt động kinh doanh đều tuân theo hướng này. Những suy nghĩ, đinh hướng hoặc ý thức hệ của họ trước đây tập trung vào các yếu tố khác hơn việc tập trung vào khách hàng. Dưới đây là một số quan điểm về định hướng tiếp thị:

Định hướng về sản xuất:

Sự tập trung của doanh nghiệp không phải là nhu cầu của khách hàng mà là giảm chi phí bằng việc sản xuất hàng loạt. Bởi việc đạt được lợi nhuận của việc kinh doanh quy mô sẽ mang lại lợi nhuận lớn khi giảm giá thành sản xuất.

Định hướng bán hàng:

Trong quan điểm này, sự tập trung ở đây là để làm sản phẩm và sau đó bán được đúng vào thị trường mục tiêu. Tuy nhiên, vấn đề có thể xảy ra rằng khách hàng sẽ không những gì bạn bán cho họ.

Định hướng về sản phẩm:

Công ty tin rằng họ có một sản phẩm “siêu phẩm” dựa trên chất lượng và tính năng của nó và bởi vì vậy, họ tin rằng khách hàng của họ cũng sẽ nghĩ như vậy và mua sản phẩm của họ.

Định hướng thị trường:

Đặt khách hàng vào vị trí trọng tâm của việc kinh doanh. Tổ chức cố gắng hiểu nhu cầu của khách hàng bằng việc sử dụng các công cụ nghiên cứu thích hợp. Những quy trình thích hợp được phát triển để đảm bảo thông tin từ khách hàng được phản hồi tới trung tâm của tổ chức. Về bản chất, tất cả hoạt động của tổ chức đều có nền tảng xoay quanh khách hàng. Khách hàng thực sự là thượng đế.

Trong thế giới cạnh tranh ngày nay. Việc đặt khách hàng vào trung tâm của các hoạt động là chiến lược quan trọng. Trong khi vài tổ chức trong ngành công nghiệp có lẽ sẽ thực hiện theo một cái gì đó khác so với những quan điểm định hướng này mà vẫn có thể có cơ hội lớn để thành công.

MỤC TIÊU TRONG KINH DOANH

Tất cả những doanh nghiệp cần đưa ra những mục tiêu cho chính họ hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ triển khai. Việc đề ra mục tiêu rất quan trọng như nó sẽ tập trung toàn bộ công ty vào những mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian và có thể thúc đẩy nhân viên đạt được những mục tiêu được đề ra. Từ viết tắt đơn giản được dùng khi đề ra mục tiêu là những mục tiêu SMART dựa trên những yếu tố:

 1. Cụ thể – Mục tiêu nên cụ thể về những điều tổ chức muốn đạt được
 2. Có thể đo lường – Bạn có thể đo lường mục tiêu để biết nó có thể đạt được hay không đạt được
 3. Khả thi – Mục tiêu của bạn có thể đạt được không hoặc có tính khả thi không?
 4. Thực tế – Những mục tiêu bạn hướng tới có thể triển khai thực tế với các nguồn lực (kinh phí, nhân lực, công cụ, máy móc…) mà bạn có không?
 5. Thời  gian– Bạn sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong khoảng thời gian bao lâu?

Có một số mục tiêu của việc kinh doanh mà tổ chức có thể đề ra:

Mục tiêu thị phần: Những mục tiêu có thể đề ra để đạt được một mức độ về thị phần trong một thời gian cụ thể

Tăng lợi nhuận: một mục tiêu như có thể tăng 10% từ 2017 -2018

Mục tiêu tồn tại: trong những điểm khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt

Mục tiêu phát triển: Doanh nghiệp có thể đề ra mục tiêu phát triển 15% 1 năm cho 5 năm tới

Mục tiêu tăng nhận diện thương hiệu trong một thời gian cụ thể

New words

 1. Competitor Strategy (N): chiến lược của đối thủ cạnh tranh
 2. Economies of Scale: Hiệu quả kinh tế nhờ quy mô sản xuất lớn
 3. Ideology (n): Lý tưởng
 4. Market share (n): Thị phần
 5. Mass production (N): Sản xuất đại trà
 6. Superior product (N): Sản phẩm ưu việt, vượt trội
 7. To anticipate (V): Dự liệu trước, lường trước
 8. To bo at the forefront: Được đặt lên hàng đầu
 9. To evolve (v): Tiến triển, tiến hóa
 10. To exceed (v); Vượt trội

 

be the first to comment on this article

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *